OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

Imperion s.r.o.
Bieloruská 176/11
071 01 Michalovce
SLOVENSKO
IČO: 47566272
DIČ: 2023964525
IČ DPH: SK2023964525
Telefón: +421 915 444 002

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.toaletny-papier.sk.
Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: obchod@toaletny-papier.sk
Imperion s.r.o.
Bieloruská 176/11
071 01 Michalovce
SLOVENSKO
IČO: 47566272
DIČ: 2023964525
IČ DPH: SK2023964525
Telefón: +421 915 444 002


Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547 
e-mail: ke@soi.sk
1.2. Predajca zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.toaletny-papier.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek stránke na internetovom obchode www.toaletny-papier.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci vynaloží všetko úsilie, aby doručil tovar v stanovenej dobe dodania uvádzanej pri produkte.
1.4. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu.
1.5. Obrázky zobrazené pri výrobku zodpovedajú realite.
1.6. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.
1.7. Predajca si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovom obchode www.toaletny-papier.sk pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Úspešne prijatá – čaka na spracovanie", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi predajcom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.
2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Pri potvrdení bude stanovený termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako 7 dní. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
2.3. Predajca je viazaný ponukou, vrátane ceny tovaru, od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Spracováva sa" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
2.4. Kúpna zmluva medzi predajcom a zákazníkom vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi.

3. Stornovanie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo poštou, pokiaľ sa nejedná o objednávu na mieru (textilné koberce).

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Predajca sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do termínu uvedeného pri potvrdení objednávky. Najneskôr 7 pracovných dní po tomto termíne, ale len po predchádzajúcom súhlase zákazníka.
4.2. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
4.4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom, priamo s tovarom a v prípade potreby si môže vytlačiť informačný výpis faktúry (neslúži ako daňový doklad) po prihlásení sa na e-shop v prehľade objednávok. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho zákazník v balení.
4.5. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením e-mailom a krátkou SMS správou na telefónne číslo uvedené v objednávke. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predajcu, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
5.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje výhradne písomne, na adrese uvedenej v kontaktoch na stránke www.toaletny-papier.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vrátený tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný do 14 dní doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.
5.3. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru na vrátenie počas prepravy. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky. Kúpna cena bude vrátená v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, ako platil kupujúci. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.
5.4. Pri odstúpení od zmluvy je možné vrátiť iba tovar, ktorý je nepoužívaný, nepoškodený a vcelku. 
5.5. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
5.6. V súlade s ust. § 7 ods. 5 písm. c zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napríklad textilné autokoberce na mieru).

6. Spracovanie osobných údajov

6.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predajca zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
6.2. Predajca zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.
6.3. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v časti „Ako nakupovať“ v sekcii "Ochrana údajov".

7. Reklamačné podmienky a poriadok vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov

7.1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.
7.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
7.3. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať. - Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formular s popisom závady a poslať ho spolu s tovarom. Tovar je potrebné pred odoslaním na reklamáciu vyčistiť, inak nebude do reklamačného procesu prijatý a bude vrátený zákazníkovi na jeho prepravné náklady. V prípade, že zákazník chce reklamovať nepresnosť tovaru (nesedí v aute), je potrebné, aby daný tovar nebol používaný, v opačnom prípade nebude reklamácia nepresnosti uznaná.
7. 4. Pri uplatňovaní reklamácie doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu (ak bol súčasťou pôvodnej zásielky), faktúru a záručný list (ak bol tento vystavený). Reklamácie je nutné adresovať na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii Kontakt alebo v hlavičke týchto všeobecných obchodných podmienok. Všetky zásielky posielané kuriérom typu: "hradí prijímateľ" budemú odmietnuté a poslané naspäť. O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom (podľa údajov vo Vašej objednávke alebo na reklamačnom lístku, neručíme za zle uvedené kontaktné údaje.
7.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
7.6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, najneskôr však do 30 dní odo dňa prekázateľného uplatnenia reklamácie.
7.7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.
7.8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, resp. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie spravidla odoslaný kupujúcemu spolu s reklamovaným tovarom.
7.9. Ak prevádzkovateľ pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto prevádzkovateľ nezodpovedá za jeho prípadné vady.
7.10. Sťažnosti a podnety je možné posielať kontaktným formulárom, emailom alebo poštou a rovnakým spôsosbom budú obratom vybavené.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
8.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
8.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal.