OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje našich zákazníkov si v súlade s firemnou kultúrou vážime, a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo. Získané osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane okrem rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na doručenie tovaru.

Zákaznícke dáta sú starostlivo uchovávané v zabezpečenej forme a prístup k nim je obmedzený na úzky okruh autorizovaných osôb. Všetci pracovníci spoločnosti Imperion s.r.o., ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi a týmito postupmi sa riadia v každodennej praxi.

V prípade, že si neželáte odoberať informačné emaily obsahujúce najnovšie akcie (sú odosielané na nepravidelnej báze približne 2x ročne), informujte nás o tejto skutočnosti emailom na adrese obchod@toaletny-papier.sk.

V súlade s našou politikou férového prístupu k zákazníkom môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho užívateľského konta zaslaním písomnej požiadavky na našu korešpondenčnú adresu.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.toaletny-papier.sk
Imperion s.r.o.
Bieloruská 176/11
071 01 Michalovce
SLOVENSKO
IČO: 47566272
DIČ: 2023964525
IČ DPH: SK2023964525
Telefón: +421 915 444 002
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.toaletny-papier.sk

2. Sprostredkovateľ
Kuriérska služba: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava
Tel: 18 373
IČO: 35 834 498
http://www.dpd.com/sk
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dobierková suma.

3. Účel spracúvania osobných údajov
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.toaletny-papier.sk
Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.toaletny-papier.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
Kontaktné údaje:
Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
- Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
- Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
- Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode. V príprípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne po prihlásení na www.toaletny-papier.sk. - predaj toaletného papiera, kuchynských utierok, ZZ utierok.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.